ارتقاء شغلی

ساخت وبلاگ
چکیده :  شرح موضوع :  شرکت x از جمله شرکتهای  زیر مجموعه شرکتهای برزگ دولتی و نیمه دولتی  است که  کمتر از 50... با عنوان : ارتقاء شغلی بخوانید :
 شرح موضوع :

 شرکت x از جمله شرکتهای  زیر مجموعه شرکتهای برزگ دولتی و نیمه دولتی  است که  کمتر از 50 نفر پرسنل در آن مشغول به فعالیت هستند.  مدیریت و مجموعه هیئت مدیره این شرکتها توسط  صاحبان  اصلی سهام که در واقع همان شرکتهای بزرگ نیمه دولتی و دولتی هستند تعیین می شود و  ساختار سازمانی حاکم در این شرکت ها الگوی کوچک شده ای از ساختارهای نیمه دولتی  به حساب می آید. به طوری که بیش از 50 درصد ساختار شرکت به جایگاه های مدیریت ، ریاست و سمتهای دفتری اختصاص یافته و  نسبت نیروهای عملیاتی  و بدنه کارشناسی  به کل نیروهای شرکت  تناسب خود را از دست داده است. از سویی  سطح  نارضایتی در بدنه کارشناسی  نیز به دلیل تفاوت درآمدی و وابستگی مکانیزم حقوق دستمزد به ساختار سازمانی و ارتقاء سمت  بسیار بالاست.

با نگاهی  واقع بینانه به این شرکت به راحتی می توان دریافت که شرکتهایی در این مقیاس  مانند شرکت مذکور  در رده شرکتهای کوچک محسوب می شوند و تحمیل ساختارهای  بوروکراتیک و سلسله مراتبی با این وسعت  موجب نا کارامدی و به اصطلاح بزرگ شدن  سر سازمان   و عدم تناسب آن با بدنه  آن نیز می شود.  افزون بر این موضوع معضل پدید آمده در شرکت مذکور عدم وجود سیستم  مناسب بهره وری و تمرکز موضوع ارتقاء  صرفا بر روی  رشد طولی در هرم ساختار سازمانی  می باشد . به نحوی که کارکنان  ارتقاء خود را صرفا در رشد جایگاه و ارتقاء سمت خود می یابند  . عدم توجه به  حل موضوع و انتظارات بر پایه شایستگی کارکنان موجب رشد نا رضایتی و  از طرفی  ارتقاء سمت  افراد شایسته نیز موجب افزایش طول ساختار سازمانی  و   بی قواره شدن هر چه بیشتر شرکت می شود.

راه حل :

شرکت مذکور می بایست به طور موازی دو فرایند اصلی را در پیش گیرد . اول چابک سازی  در سطح  مدیریت و  ایجاد تناسب  بین  بدنه کارشناسی  و سطوح بالاتر سازمانی و به عبارتی برقراری تناسب بین هرم  ساختار سازمانی  و دوم  ایجاد مکانیزم ارزیابی و ارتقاء مبتنی بر شایستگی ها و برقراری نظام انگیزشی مستقل از  رشد جایگاه و بر مبنای مهارت و کارایی فردی

 شرکت با پیاده سازی سیستمهای ارزیابی و رشد عرضی  با ایجاد مزایا و مشوقهای کیفی  از طریق ایجاد مراتب کیفی   به گونه ای عمل نماید که در صورتی که شخصی از تجربه ، مهارت ، کارایی و شایستگی لازم برخوردار بوده  و شایسته ارتقا محسوب گردد  از مزایا و حقوقی  و امتیاز برابر با رده  سازمانی  معادل  ( مصطلح به ارزیابی کارشناسی)برخوردار گردد.

 به عنوان مثال ارزیابی کارشناسی در دوره های مشخص و مبتنی بر تجربه ، آموزشهای تخصصی ، متوسط امتیاز  کارایی افراد  از رتبه کارشناسی 1 الی 5 تعریف شده  و  مزایای کارشناس 5  معادل مزایای مدیر در شرکت خواهد بود .

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 22 آبان 1396 ساعت: 18:16